2018-06-20

Mötesrapport från nämndmötet:

Mötet med nämnden var mycket bra. Vi fick ställa frågor och förmedla våra synpunkter och krav på ett bra sätt. Stundvis blev debatten varm, men givande. De stora frågorna berörde personalrekrytering, Betygsättning, resursförstärkning gällande ledning och elevhälsa. Mer detaljerad information om vårt möte med nämnden kommer inom kort.  Vi fick en känsla av att politikerna i FOKUS-nämnden hämmas utvecklingsmässigt av en stram budgetram från den politiska kommunledningen/kommunstyrelsen, som begränsar möjligheterna till att nå högre höjder inom grundskolan, viljan finns dock inom FOKUS-nämnden.2018-05-17

Föräldraförenings representantgrupp har fått kortfattade svar från förvaltningschef Björn Lindeberg på inlämnad skrivelse. Tre representanter från föräldraföreningen är kallade till Fokusnämndens möte den 20 juni. Representanter blev Jimmy Sundbom (Attention), Anna Nilsson och Ulf Zakariasson. Då några av de kortfattade svaren ej var tillfredställande kommer dessa frågor att tas upp vid nämndmötet den 20/6.2018-05-04

Föräldraföreningen Haga hade möte torsdag 3/5 2018 med anledning av oroande signaler från föräldrar, elever och lärare. Mötet mynnade ut i denna skrivelse till nämnden.


Föreningen har fått i uppgift att samla in svar och information kring följande punkter samt att arbeta för att representanter från föreningen är delaktiga i ett möte med nämnden då punkterna tas upp.

Arbetar nämnden för att jämställa lönen vid våra skolor, så att den kommer i nivå med konkurrerande

skolor, och vad stor skillnad är det mellan skolorna i vårt närområde?

Hur stor är rektors lön idag, och hur står den sig jämfört med andra skolor i närområdet?

Organisation och rekrytering

o Vilka kriterier ställs när ny rektor ska utses/anställas? Ställs det specifika krav på konflikthantering och

synlighet som exempel?

o Vilka är deltagande i processen och på vilket sätt tas deras åsikter med i beslutet?

o Hur ser ledarsituationen ut på Hagaskolan, är det väl genomtänkt att ha en socialpedagog som

rektorsassistent?  Anmälningar och tillsyn

o Hur många anmälningar gällande Hagaskolan ligger öppna till nämnd eller tillsynsmyndighet för närvarande?

o Hur ställer sig nämnden till de anmälningar som Rektor lämnat till nämnden gällande 8c?

o Vad görs konkret för att stävja situationen i 8c?  Arbetsmiljö och personalomsättning

Vad ger avgångsintervjuerna för orsak till den höga personalomsättningen?


Hur arbetar nämnden med uppföljning på det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet?

Nämn några konkreta saker man jobbat med för att säkerställa en bra arbetsmiljö för både elever och lärare på Haga?

Kan elever och lärare på hela Hagaskolan låsa om sig när man går på toa utan att riskera att någon öppnar dörren utifrån?

Analys av arbetsbelastning, vad stor belastningsgrad har personalen och hur står den sig jämförd med andra skolor? Definition av arbetsbelastning, vad innebär det?

Skolenkäten våren 2018 för Hagaskolan ger en mycket dålig bild överlag, och i synnerhet på ledarskapet, vilka åtgärder kommer nämnden att sätta in för att vända resultatet?

Kärnämneslärare saknas, hur påverkar detta arbetet i skolan och hur säkerställs att eleverna får adekvat utbildning i dessa kärnämne?

Hur säkerställer nämnden att elevernas betyg blir rättvist bedömda när bristen på behöriga lärare är så stor?

Hur står sig Hagaskolan jämfört mot närliggande skolor, vad mycket satsas på varje elev? Vilket budgetutrymme har Rektor på Hagaskolan jämför med andra skolor?

Hur arbetar nämnden för att lösa det budgetunderskott som uppstått?

vilja ha en plan eller presentation angående utemiljön på nya Haga.


Låt oss avsluta positivt.

Vi ser fram mot färdigställandet av skolan så att verksamheten kan återgå till normala lokaler. Vi ser det som en möjlighet till nystart både för Elever, Lärare samt Föräldrar och vi får inte missa den möjligheten.

Vi förstår att allting inte är nattsvart, de flesta har det säkert helt fint på Hagaskolan. Men alla elever och lärare ska ha det helt fint i skolan. Så tummen upp och en stor eloge till de eldsjälar som sliter och gör ett fantastiskt jobb med våra ungar.

Med hälsning Föräldraföreningen Haga genom Tim Karlsson2018-04-29

Möte torsdagen den 3 maj kl. 18.30 vid UZ Reklams lokaler (Industrigatan 35) Alla hjärtligt välkomna! Meddela gärna i förväg att ni kommer på mötet.


2017-11-21

Möte med rektor Maria Svantesson

Föräldraföreningens representanter framförde önskemål om att få ta del av den enkät som årligen besvaras av elever och personal i syfte att bl.a öka elevers trygghet i skolmiljö. Föräldraföreningens representanter  avser att värdera om det bör tilläggas frågeställningar som berör barnen efter skoltid. Enkätsvar kan ge oss information som kan visa hur vi föräldrar kan agera för att öka tryggheten i skolan.

Rektor Maria Svantesson presenterade ett utkast till skolans likabehandlingsplan och bad om föräldraföreningens synpunkter. Vi representanter framförde bl.a önskemål om att man vid utvärdering gällande trygghet skall ta hänsyn till matbespisningspersonalens synpunkter. Vidare informerade Rektor om intentionen att stärka elevhälsan genom anställning av en speciallärare.

Föräldraföreningens representanter förde även en diskussion angående betydelsen av lärarlöner och arbetsmiljön vid anställning av personal.


20170931

Möte bl.a angående revidering av Hagaskolans Likabehandlingplan. Alla föräldrar är hjärtligt välkomna! Anmäl er via mail: info@skolbarnen.se eller ring Ulf Zakariasson 0703-34 78 75. Mötestid ca:1 timme Tid: 18.30 Plats: UZ Reklam, Industrigatan 35.


20170518

Möte i representantgruppen

Vi diskuterade Hagaskolans utvärdering av det ljudsystem som man har testat under en period. Utvärderingens positiva resultat gjorde att man köpte in den testutrustning som provats. Med anledning av att Hagaskolans rektor har eskat pengar till en utökning av detta ljudsystem har vi i representantgruppen i samarbete med föreningen Attention i Dals-Ed sammanställt en skrivelse som ger vårt stöd till denna investering samt påvisar även behov av modern teknisk utrustning i lärmiljö. Mötesdeltagare: Tim Karlsson, Eva Olsson, Ingrid Sundbom, Ulf Zakariasson.

(Skrivelsen finns som PDF-fil till vänster)20170302

Elevhälsan informerar - Hagaskolan har nu på prov installerat ljudsystem från Comfort Focus som skall testas i 60 dagar. Testperioden kommer att utvärderas efter ca 40-50 dagar. Nu testas systemen på högstadiet av en lärare och i Mellanstadiet av en annan lärare. Vi hoppas att det blir en bra bredd i utvärderingen och ett positivt resultat. Ljudsystemet är ett hjälpmedel, främst för barn med koncentrationssvårigheter.


20170220

Information från Dals-Eds Kommun - Trafikverket utreder nu hastighetsdämpande åtgärder på vägen Södra Moränvägen och föräldraföreningens skrivelse finns med som underlag i denna utredning.


20170119

Möte representantgruppen

Vi diskuterade vilka frågor som kommer vara i fokus den närmaste tiden samt summerade intryck och synpunkter från de möten vi haft i december med rektor Maria Svantesson, förvaltningschef Björn Lindeberg samt Phonak och elevhälsa. Ulf Zakariasson informerade om rektor Maria Svantessons önskemål att Föräldraföreningen deltar i utformningen av Hagaskolans likabehandlingsplan. Mötet beslutade att vi skickar in en skrivelse till kommunstyrelsen och teknisk chef angående en trafiksäkerhetsbrist i korsningen Kung Ring Stig och Gamla Edsbräckevägen.Vi beslutade att be rektor Maria Svantesson om en tidsplan för planering, test och utvärdering av ljudsystemet Comfort Focus från Phonak Audio som Hagaskolan kostnadsfritt erbjudits prova i 60 dagar. Representantgruppen anser att det är viktigt att man skyndsamt genomför planering, test och utvärdering.Vi hade en diskussion gällande föredragshållare, skolrevy och möte med elevråd, frågeställningar kommer behandlas vid nästa möte. Mötesdeltagare: Tim Karlsson, Eva Olsson, Cissi Magnusson och Ulf Zakariasson.


20161214

Cornelia Schildfat från Phonak demonstrerade ett ljudsystem (Comfort Focus), ett hjälpmedel för elever med hörsel- och koncentrationssvårigheter, med sig hade Cornelia en kollega som var audionom, hon demonstrerade ett ljudutjämningssystem. Hagaskolans specialpedagog Annika Henke och rektor Maria Svantesson samt representanter från elevhälsan och lärarkåren deltog i presentationen. Föräldraföreningen Hagaskolan representerades av Eva Olsson och Ulf Zakariasson. Efter presentationen ställdes många adekvata frågor till Phonaks representanter. Frågorna besvarades mycket professionellt med flera referenser som beskrev den positiva effekten av ljudsystem. Hagaskolan erbjöds testa ljudsystemen i 60 dagar. Enligt elevhälsan kommer man att noggrant planera vilka klassrum och elevkonstellationer som kommer vara involverade under testperioden. Efter mötets avslut upplevdes en positiv och förväntansfull stämmning. En lyrisk elevhälsa lämnade möteslokalerna långt efter presentationens avslut. Att mötet med Phonak kommer vara den stora snackisen i Hagaskolans lärarum en tid framöver är ett faktum.


20161207

Möte med FOKUS-förvaltningschef Björn Lindeberg.

För att säkerställa att grundskolans rektorer ej var belastade med arbetsuppgifter gällande byggprocessen, ställdes några frågor kring detta. Björn informerade om Hans Åkerlunds ansvar gällande byggprocess och schemaläggning. Andra frågor som berördes var personalrekrytering, behörighetsgrader, vikariepool. Vi ställde frågor om förvaltningens grundläggande funktion gällande styrning, avvikelsehantering och uppföljning. Björn presenterade ett arbetsschema som uppskattades av representantgruppen (Ladda ner, se vänsterspalt). Vi diskuterade hur vi gör Hagaskolan till en mer attraktiv arbetsplats samt framförde vårt önskemål om en förlängning av Maria Svantessons rektorstjänst och vår positiva syn på hennes insatser. En allmän diskussion om IT-teknik och andra tekniska hjälpmedel, representantgruppen ansåg att man bör göra stora satsningar. Vi framförde kritik mot överlämningarna mellan stadierna, Björn informerade om en personalförstärkning är på gång, som skall få i uppgift att samordna och bevaka övergångarna.

En trafiksäkerhetsfråga lyftes upp till diskussion, Björn hänvisade till rätt forum för frågan. (fullständig mötesrapport hittar du i spalten till vänster). Mötesdeltagare: Tim Karlsson, Ulf Zakariasson, Charlotta Nilsson, Stina Carlsson.


20161129

Ni som var med vid skolans terminstartsmöten vid stallbacken kommer säkert ihåg rektor Maria Svantessons uppmaning till alla föräldrar att skriva ner synpunkter och förslag på de gula notislapparna som var utlagda i stallbackens foajé. De har sammanställts och presenterades för föräldraföreningens representanter vid gårdagens möte med rektor Maria Svantesson. I sammanställningen kunde man utläsa önskemål om inbjudan och dagordning inför föräldramöten och att dessa möten bör vara effektiva och sakliga samt att man distribuerar minnesanteckningar från dessa möten. Det fanns även önskemål om att man i samband med ”stormöten” med föräldrar, skall ha intressanta föredragshållare på olika tema samt möjlighet till ”mingel” efter dessa möten. Det var föräldrar som tyckte att man bör hitta former för dialog och stöd mellan föräldrar angående barnens vardag i hemmiljö (fostran, läggtider, tv-spel m.m) samt öka öppenheten vid möten (även prata om svårigheter och problematik) och stimulera föräldrar att gå på föräldramöten. Det fanns önskemål om att enskilt få möjlighet att träffa ämneslärare.

Rektor Maria Svantesson berättade om sina ideér baserade på föräldrars önskemål om teman och föredragshållare vid föräldramöten och hon berättade om hennes reflektioner på några av önskemålen som hon ansåg vara relevanta. Föräldraföreningens representanter fick även en lägesrapport kring de frågor vi förnärvarande har i fokus. Föräldraföreningens representanter var nöjda med kvällens möte och ansåg att vi fick tillfredställande svar från rektor på de frågor som ställdes.

Mötesdeltagare: Maria Svantesson, Eva Olsson, Charlotta Nilsson och Ulf Zakariasson.


20160927

Vi i representantgruppen har som förslag att vi i föräldraföreningen skall ha en egen hemsida, där man kan hitta information, kommunikationsmöjligheter och länkar till relevanta webbplatser. Vi tror att det ökar kontaktmöjligheterna mellan representantgrupp och skolbarnsföräldrarna. Det är tyvärr så att det är inte alla som använder Vklass och facebook, då kan en hemsida vara ett bra komplement. Lämna era kommentarer kring denna idé.


20160926

Vi har i kväll haft ett uppföljningsmöte i representantgruppen och sammanställt intrycken som gjorts vid fokusnämndens mingelkväll. Senare i november kommer representationsgruppen ha möte med rektor Maria Svantesson.


20160918

Mingelträff med Fokusnämnden hela nämnden var på plats och tre ledamöter från föräldraföreningens representantgrupp närvarade. Uppslutningen i övrigt var mycket klent. Vi får tolka som att man tycker nämnden gör bra arbete utifrån de intryck och förutsättningar man arbetar med. Fokusnämnden ansåg att vi föräldrar inte utnyttjade klagomålsmöjligheten tillräckligt mycket, möjligheten finns på kommunens hemsida där kommunens medborgare kan lämna sina synpunkter. Mötet var mycket konstruktivt, positivt och våra politiker var lyhörda för våra synpunkter. Lite tråkigt att inte fler föräldrar kom. Vi fick en bra inblick i hur de arbetar i nämnden, mycket intressant!


20160913

Fokusnämnden inbjuder till mingelträff vid Utvecklingscentret den tisdagen 18 okt kl. 18-20. Vi förväntar oss god uppslutning. Kommer det många till denna träff kan detta bli en återkommande möjlighet för nämndens politiker att träffa oss skolbarnsföräldrar.


20160830

Möte föräldrarepresentantgruppen för Hagaskolan. Vi summerar vårterminens möten. FOKUS-nämnden har aviserat att man planerar en mingelträff med nämndens politiker och ge skolbarnsföräldrar en möjlighet att uttrycka vad de förväntar sig av Hagaskolan och lämna sina synpunkter på vad man anser kan utvecklas för att skapa en bättre skolmiljö. Representantgruppen sammanställer några adekvata frågor till nämndens politiker. Syftet med ett förutsättningslöst mingelmöte är att föra föräldrar/väljare närmare nämndens politiker genom dialog.


20160426

Möte föräldrarepresentantgruppen för Hagaskolan och FOKUS förvaltningschef Björn Lindeberg.

representantgruppen lyfte frågor gällande haltande elevhälsoarbete, styrning och personalrekrytering. Mötet var positivt, förvaltningschef Björn Lindeberg lyssnade nogsamt och menade att möten med föräldrarepresentantgruppen var en viktig del i hans arbete. Inga gemensamma konkreta beslut togs vid mötet. Representantgruppen beslutade dock att bevaka framtida händelseutveckling i de frågor som diskuterades vid mötet.


20160407

Möte föräldrarepresentantgruppen för Hagaskolan med anledning av skrivelsesvar från FOKUS förvaltningschef Björn Lindeberg.

Vi konstaterade att svaren på våra frågor om vår oro över ett haltande elevhälsoarbete och styrning ej var tillfredställande. Vi beslutade att skicka in en skrivelse i skarpare ton som tydliggjorde representantgruppens  krav.


20160128

Möte föräldrarepresentantgruppen för Hagaskolan och Lärarnas riksförbunds representant Annika Engen Henke

Med anledning av vårt möte med Lärarnas riksförbunds representant Annika Engen Henke fick Eva Olsson i uppdrag att till Fokusförvaltningen sammanställa adekvata frågor i skrift och erbjuda representanter från nämnd och förvaltning möjlighet att träffa föräldrarepresentationsgruppen. Frågor vi berörde under mötet var: Lärarnas arbetsmiljö. Förebyggande systematiskt arbete gällande mobbing och likabehandling. Nyanlända och vilka resurser som ges till denna grupp. Rastvakter och trygghet under skoltid. Elevhälsans rekrytering av personal och personalmålsättning. Behovet av socionom på Hagaskolan.

Mötesdeltagare: Eva Olsson, Mathias Mossberg, Tim Karlsson, Ulf Zakariasson, Maria Eriksson samt Annika Engen Henke

HÄR KAN DU LÄSA SENASTE NYTT, SKRIVELSER, SVAR OCH PROTOKOLL

Senaste nytt - skrivelser & protokoll

Vi sponsrar föräldraföreningen